شماره معمولی همراه اول

2948 524 990

2951 524 990

هزینه ارسال به قیمت سیمکارت اضافه خواهدشد.